13. Tom Yam Thale**
6,20 
14. Tom Yum Kai
5,20 
15. Tom Kha Kai
6,20