13. Tom Yam Thale**
5,20 
14. Tom Yum Kai
4,20 
15. Tom Kha Kai*
5,20